اشتغال فارغ التحصیلان

چاپ

اشتغال فارغ التحصیلان :
با توجه به بازبینی آیین نامه صلاحیت مشاوران در دفتر فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، انجمن جغرافیایی
ایران جلسه ای با این دفتر جهت بهتر شدن این آیین نامه برا فارغ التحصیلان کلیه گرایش های جغرافیا داشت و
پیشنهادات خود را ارایه کرد .