اخبار شبکه

دکتر حسن کامران

دکتر حسن کامران

رئیس انجمن و شبکه جغرافیدانان کشورهای اسلامی
انجمن جغرافیایی

انجمن جغرافیایی ایران

Iranian Geographical Association
دکتر علی موحد

دکتر علی موحد

مدیر شبکه