انجمن جغرافیایی ایران

اعضاء انجمن

دکتر حسن کامران (رئیس انجمن)

     دکتر محمدحسین رامشت (نائب رئیس انجمن)
اعضاء هیئت مدیره
    دکتر عباس بخشنده نصرت
    دکتر زهرا حجازی زاده
    دکتر افراخته
    دکتر شهریار خالدی
    دکتر رحیم سرور
    دکتر سید عباس رجائی
    دکتر قویدل(عضو علی البدل)
    دکتر شماعی زاده(بازرس)
فهرست