اخبار شبکه

اخبار گذشته

دکتر حسن کامران

رئیس انجمن و شبکه جغرافیدانان کشورهای اسلامی

انجمن جغرافیایی ایران

Iranian Geographical Association

دکتر علی موحد

مدیر شبکه