انجمن جغرافیایی ایران

اعضاء انجمن

دکتر حسن کامران (رئیس انجمن)

     دکتر محمدحسین رامشت (نائب رئیس انجمن)
اعضاء هیئت مدیره
    دکتر عباس بخشنده نصرت
    دکتر زهرا حجازی زاده
    دکتر افراخته
    دکتر شهریار خالدی
    دکتر رحیم سرور
    دکتر سید عباس رجائی
    دکتر قویدل(عضو علی البدل)
    دکتر شماعی زاده(بازرس)

مجلات انجمن جغرافیا

اخبار
پروفسور یدالله فرید

پروفسور یدالله فرید

1308-1386

پروفسور حسین شکوئی

1321-1381

پروفسور پرویز کردوانی

1310-1400

پروفسور محمدحسن گنجی

1291-1391

پروفسور سید حسن مطیعی لنگرودی

1325-1401
فهرست