پژوهشگران پر استناد پایگاه ISC:
براساس نشریات ایرانی حوزه های علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری

توجه به مسئله ضرورت تحول در علوم، به ویژه علوم انسانی از مهمترین و ارزشمندترین دستاوردهایی است که انقلاب اسلامی ایران برای جهان اسلام به ارمغان آورد.
از دیدگاه مقام معظم رهبری، علوم انسانی به اندازه مهندسی و پزشکی مهم است و پیشرفت و نظریه پردازی در آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایشان بسیاری از حوادث و اتفاقات دنیا را ناشی از نظریه پردازی های دانشمندان این رشته ها می دانند و می فرمایند: «بسیاری از حوادث دنیا حتّی در زمینه های اقتصادی و سیاسی و غیره، محکومِ نظرات صاحبنظران در علوم انسانی است؛ در جامعه شناسی، در روان شناسی، در فلسفه؛ آنها هستند که شاخص ها را مشخص می کنند.»
موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، از سال گذشته با اتکاء به منابع اطلاعاتی و پایگاه های داده خود اقدام به شناسایی پژوهشگران پر استناد علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری می نماید که در این گزارش پژوهشگران پر استناد در بازه زمانی 10 ساله (1400-1391) معرفی شده اند. این تحلیل با شناسایی فهرستی از پر استنادترین نویسندگان در هر حوزه با استفاده از روش های نرم افزاری آغاز می شود. در مرحله بعد، ابهام زدایی و یکدست سازی این فهرست که منجر به شناسایی افراد متعدد با نام یکسان یا افراد یکسان با نام های متنوع می شود انجام می پذیرد. پژوهشگران در هر حوزه بر حسب تعداد استنادهایی که دریافت کرده اند مرتب سازی و سپس پژوهشگران پر استناد بر اساس حدود آستانه استنادی (Threshold) به عنوان پژوهشگران پراستناد گستره علوم انسانی، علوم اجتماعی ، هنر و معماری در نظر گرفته می شوند. معیار انتخاب پژوهشگران در این فهرست، تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی آنها است.
تعداد 424 نفر پژوهشگر پراستناد در گستره علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری شناسایی و در 16 حوزه ی موضوعی علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری دسته بندی شدند. در گزارش پیشین موسسه ISC، تعداد 333 پژوهشگر به عنوان پژوهشگر پر استناد این حوزه معرفی شده بودند که در سال جاری شاهد رشد 27 درصدی پژوهشگران هستیم.

فهرست